De gedachtebepaling van Cathalijn Wouters (2011)

De Nederlandse kunstenaar Cathalijn Wouters presenteert haar nieuwe serie schilderijen in de Witzenhausen Gallery in New York. ‘Establishing Thought’  is een momentopname, een gedachtebepaling, een afscheid en een vertrekpunt.

Establishing Thought, olieverf en houtskool op linnen, 200 x 135Establishing Thought, olieverf en houtskool op linnen, 200 x 135


(scroll down for English language version)

Alle clichés zijn waar en alle clichés over kunst zijn dermate vrijblijvende gemeenplaatsen geworden dat er beter niet gesproken kan worden over onderwerpen als inspiratie, creatie en kunstenaarschap. Als schilder Cathalijn Wouters zegt dat ze niet weet wat het is dat ze doet, wil je een vinger op haar lippen leggen – shhh – om haar duidelijk te maken dat een stilzwijgen zoveel meer zou kunnen betekenen. Want is het onverklaarbare, zoals Georges Braque al opmerkte, niet juist het enige wat een kunstwerk waardevol maakt?

Toch durf ik Wouters aan het woord te laten, in het volste vertrouwen dat zij clichés weet te overstijgen om door te kunnen dringen tot dat onverklaarbare, dat waardevolle. Haar nieuwe werken, olieverf en houtskool op canvas, zijn verregaande ruimtelijke abstracties. De grote, transparante doeken, niet zelden 200 x 135 cm, tonen innerlijke landschappen waarin sobere, eenvoudige vormen de transparantie lijken te verdubbelen. De overweldigende leegtes in schilderijen als Inside the White en Independent komen overeen met kleuren: groezelig wit en grijs – of juist zwart, dubbelzwart, twee keer zwart in het keerpunt dat Bath (Beyond the Black) heet. Afgezien van de met houtskool getrokken vormen, die zowel aarzeling als onverschrokkenheid verraden, is de achtergrond vaag en vlekkerig met spaarzame doffe kleuren geel en groen. Het is alsof Wouters de rijkdom van de olieverf heeft weggepoetst – omdat die er niet toe doet. De intrigerende vormen (poorten tot letterlijke en figuurlijke verdieping) die zij gestalte geeft, zijn als poëtische containers. Binnen en buiten deze doorschijnende ruimtes doemen figuraties op uit de mist van het verleden; echo’s van eerder werk, vergeten vormexperimenten en wegzwevende gedachteballonnetjes.

De serie ‘Establishing Thought’ begint met het gelijknamige schilderij en als Wouters vertelt dat dat schilderij lange tijd geen titel had, komt de herinnering aan het wordingsproces langzaam op gang. “Uiteindelijk heb ik voor de titel Establishing Thought gekozen omdat het werk voor mij een gedachte uitdrukt. Het grijze blokje boven de grote container zou je kunnen interpreteren als een gedachte of als stroom. Het is een energie die de verbinding aangeeft tussen mij en het werk. Het is iets wat in de lucht hangt. Misschien is dat wel de essentie van mijn werk; dat ik iets wil uitdrukken wat niet zichtbaar is, maar wat je wel voelt. Dat gevoel, of die gedachte, is een oriëntatiepunt, een sleutel om een volgend schilderij te kunnen ontgrendelen.”

De leegte in haar schilderijen ervaart ze niet als beangstigend. “Integendeel. Ze geeft lucht, adem. Ze vertegenwoordigt tevens een verlangen naar innerlijke ruimte, op zoek naar het nu, naar wat ik het moment noem en waarin ik leeg ben in mijn hoofd en zonder te denken creëer. Als mijn verstand op nul staat, als de ratio is verdwenen, gebeuren de mooiste dingen. Die momenten heb ik vooral als ik experimenteer, als ik schetsen maak en voorstudies doe. Tekenen en doorhalen. Knippen en plakken. Impulsief. Zonder plan. Die vorm- en kleurexperimenten leg ik vast in grote en kleinere handgemaakte boeken, waarvan er enkele te zien zijn in de Witzenhausen Gallery. Zonder die boeken ben ik niets, ze zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de schilderijen.”

Inside the White - olieverf en houtskool op linnen, 200 x 135Inside the White – olieverf en houtskool op linnen, 200 x 135

Niet zelden plakt Wouters pagina’s uit haar boeken op het canvas terwijl ze ook schetsjes en aantekeningen op een leeg canvas krabbelt om er vervolgens overheen te schilderen en ze te vergeten. Ze herinneren aan een verleden dat soms niet helemaal lijkt op te lossen in de overgang naar het heden. In Inside the White, waar met de intrigerende vorm van een doorschijnende andere wereld een verdubbeling van transparantie plaatsvindt, is een schetsje van de badkuip voor Bath (Beyond the Black) te ontdekken met de opmerking ‘twee soorten zwart’. Het is een prachtig voorbeeld van Wouters’ onbewuste vertrouwen in serendipiteit dat de kern van haar werk, de drang naar innerlijke en creatieve samenhang, onderstreept. De ‘twee soorten zwart’, een lang vergeten aantekening, spiegelt op even onverwachte als waarachtige wijze het thema van Inside the White. De relatie tot het overweldigende Bath (Beyond the Black) lijkt nu makkelijk te leggen. Dit schilderij is welhaast een fotonegatief. Ook hier is sprake van een verdubbeling; twee soorten zwart.

Bath (Beyond the Black) – houtskool op papier, 200 x 130Bath (Beyond the Black) – houtskool op papier, 200 x 130

In de duisternis van Bath (Beyond the Black) doemt een vorm op die concreter is dan die van de logica tartende containers uit de heldere schilderijen. De vorm is onmiddellijk herkenbaar als die van een archetypische badkuip. Deze gedaante is zwarter dan de ruimte, die schemerig is en strepen van roze licht toelaat. “Het uitgangspuntpunt was de vorm, maar het meditatieve gevoel dat je kunt ervaren als je in bad ligt, speelt ook mee. Het bad is een plek waar je kunt loslaten. Uiteindelijk is het beeld een abstractie. Er is geen verhalend element. Wat van belang is voor mij, is de structuur die houtskool biedt. Als een tweede huid – van fluweel.”

Platform for DialoguePlatform for Dialogue

Het dramatische middelpunt van de expositie wordt gevormd door Dialogue part I en Dialogue part II. Voor Wouters horen ze bij elkaar en staat part II links van het eerste deel om vervolgens een gezamenlijke titel te krijgen; Platform for Dialogue. “Ze kwamen bij toeval naast elkaar te staan in mijn atelier. Het leverde een beeld op dat me niet meer losliet en waar ik dagenlang vol verwondering naar heb gekeken. Het contrast veroorzaakt een dialoog die over meer dingen gaat dan alleen mens en ruimte of licht en donker.”
Dialogue part II markeert het (voorlopige) afscheid van de transparante container. Hij heeft hier een concretere vorm gekregen, welhaast als die van een doosje. Hier lost een menselijke figuur op in een waterig blauw, dat naarmate het donkerder wordt een onpeilbare diepte aangeeft. In Dialogue part I, met zijn aardse tinten groen en bruin, zijn de vormen van menselijke benen losgekomen uit de beperkende ruimte om vrij te kunnen opgaan in een landschap waarin het beeld wordt bepaald door de onderlinge verhoudingen tussen vorm en kleur.

Expositie: 31 maart t/m 30 april 2011
Witzenhausen Gallery
5th Floor, Suite 508
547 West 27th Street
New York
www.witzenhausengallery.nl
www.cathalijnwouters.nl

Establishing Thought

Dutch artist Cathalijn Wouters presents her new series of paintings at the Witzenhausen Gallery in New York. ‘Establishing thought’ is a snapshot in time, a farewell and a starting point.

All clichés are true and all clichés about art have become such noncommittal commonplaces that it is best to avoid subjects like inspiration, creativity and being an artist. When painter Cathalijn Wouters says that she doesn’t know what it is that she does, one is inclined to put one’s finger to her lips – shhh – to tell her that silence would mean so much more here.  After all, as Georges Braque noted, is it not this very element of the inexplicable that gives a work of art its value?

And yet I have no qualms in letting Wouters speak, confident as I am that she is capable of transcending clichés and of getting to the core of this inexplicable element of value. Her new works, oil and charcoal on linen, are extreme, spatial abstractions. The large transparent canvases, often 200 x 135 cm (80 x 55 inches) , depict inner landscapes where plain, simple shapes seem to double the transparency. The overwhelming emptiness in paintings like Inside the White or Independent correspond to colours: grimy white and grey – or pure black, double black, twice black in the turning point entitled Bath (Beyond the Black). Apart from the shapes drawn in charcoal – betraying both hesitation and fearlessness – the background is indistinct, spotted with sparingly applied muted yellow and green. It is as if Wouters has erased the fullness of oil paint, since it is irrelevant. The intriguing shapes (gateways to a literal and metaphorical deepening) that she creates are like poetic containers. Inside and outside of these transparent spaces, configurations loom up from the mist of the past; echoes of earlier work, forgotten form experiments, and thought balloons floating away.

The ‘Establishing Thought’ series opens with the painting of the same title and when Wouters tells me how this painting didn’t have a title for a very long time, she gradually remembers the entire creative process of this work. “In the end I chose the title Establishing Thought, because to me the work expresses a thought. The small grey rectangle above the container may be interpreted as a thought or as electricity. It is an energy indicating the connection between me and the work. It is something that is up in the air, and perhaps that is the essence of my work: I wish to express something that is not visible but which can nevertheless be sensed. That feeling, or that thought, is an orientation point, a key to unlock the next painting.”

She doesn’t regard the emptiness in her paintings as alarming. “On the contrary. It gives air, breathing space. It also represents a longing  for inner space, a search for the now, for what I call the moment, in which my head is empty and I can create without thinking. When my mind is blank, when reason is gone, the most beautiful things occur. I experience such moments especially while experimenting, while making sketches and studies. Drawing and erasing. Cutting and pasting. Impulsive. Without plan. I record these experiments in shapes and colours in both large and smaller handmade books, a few of which are also on display at the Witzenhausen Gallery. Without those books I am nothing; they are an inexhaustible source of inspiration for my paintings.”

Wouters often pastes pages from her books onto the canvas or she scribbles small sketches and notes on an empty canvas and then paints over them, forgetting all about them. They are references to a past that sometimes doesn’t seem to be completely resolved in the transition to the present. In Inside the White – in which the intriguing form of a transparent other world leads to a doubling of the transparency – the discerning eye may discover a small sketch of the bathtub for Bath (Beyond the Black) accompanied by the remark ‘two kinds of black’. It is a wonderful example of Wouters’ unconscious faith in serendipity, underlining the essence of her work: the urge toward inner and creative cohesion. The ‘two kinds of black’, a note long forgotten, unexpectedly but truthfully mirrors the theme of Inside the White. It now seems easy to see the relationship with the overwhelming Bath (Beyond the Black). This painting is almost a photo negative. Again, we see a doubling: two kinds of black.

From the darkness of Bath (Beyond the Black) a shape looms up that is more concrete than the logic defying containers of the brighter paintings. The shape is immediately recognisable as that of an archetypal bathtub. The form is blacker than the surrounding space, which is dusky, permitting bands of pink light. “The starting point was the shape, but the work is also influenced by the meditative feeling one may experience when lying in a bath. The bath is a place where you can let go. Ultimately, the image is an abstraction. There is no narrative element. The structure of charcoal is important to me. It is like a second skin, made of velvet.”

The dramatic highlight of the exhibition consists of Dialogue part I and Dialogue part II. For Wouters they belong together, whereby part II is on the left of part I and the two works obtain a common title: Platform for Dialogue. “By coincidence, they ended up standing next to each other in my studio. The resulting image fascinated me and for days on end I watched it with amazement. The contrast initiates a dialogue that is about much more than just the human figure and space, or light and dark.”

Dialogue part II marks the farewell (for now) to the transparent container, which has been given a more concrete shape here, almost like that of a box. Here a human figure is dissolved in a watery blue indicating an unfathomable depth as it grows darker. In Dialogue part I, with its earthen hues of green and brown, the shapes of human legs have detached themselves from the limiting space to freely merge into a landscape in which the image is determined by the relationship between form and colour.

Translation © Leo Reijnen